Jdi na obsah Jdi na menu
 


  Chovatelský řád             

1. Fena smí odchovat maximálně tři vrhy během dvou let. Bílá štěňata ponechaná na živu musí být přihlášena k zápisu do Plemenné knihy, ale nemohou účastnit výstav a chovatelských akcí.

K zápisu do Plemenné knihy jsou způsobilé pouze vrhy, ve kterých je při závěrečné kontrole průměrná hmotnost štěňat 4,5 kg. Štěňata musí být u chovatele do 49 dne stáří a minimální hmotnosti 4 kg.

2. Práva a povinnosti chovatele:

a) o plánovaném krytí feny je chovatel povinen uvědomit poradce chovu (dále jen PCH) minimálně čtyři týdny před očekávaným háráním feny a pokud tak již dříve neučinil poslat PCH fotokopii dokladů o její chovnosti. Pokud si sám krycího psa nevybere, vyžádá si doporučení vhodného krycího psa. V případě neshody rozhodne o spojení hlavní poradce chovu (dále jen HPCH). Krycí pes musí mít vyhodnocení spondylozy páteře, netýká se psů v držení zahraničního majitele narozených do 31.12.2000, a splněny podmínky k chovu stanovené Chovatelským řádem Boxerklubu ČR (dále jen CHŘ) nebo CHŘ řádem členského státu FCI pokud jde o zahraniční krytí. Chovní jedinci zapůjčeni nebo prodáni do České republiky musí splnit Chovatelskou zkoušku nebo Bonitaci,

b) řádně vyplněné potvrzení o krytí feny - krycího listu zaslat do 14 dnů po uskutečněném krytí PCH,

c) oznámit neprodleně PCH narození štěňat. PCH je oprávněn dle svého uvážení, nejdéle však do 5 dnů po porodu provést kontrolu vrhu,

d) zajistit utracení nevyhovujících štěňat (málo životných, s vývojovými vadami apod.) a případně provést kupírování ocásků do 5 dnů po narození,

e) sledovat váhové přírůstky (v prvním týdnu života štěňat každodenní kontrola),

f) pozvat PCH na kontrolu vrhu v 7. týdnu stáří štěňat. Proplatit PCH cestovní náklady a další poplatky stanovené konferencí Boxerklubu ČR,

g) nejpozději do 28. dne stáří štěňat zaslat žádanku o určení tetovací značky na Plemennou knihu ČKS a zajistit jejich tetování v 7. týdnu věku. Odeslat všechny doklady k zápisu štěňat potvrzené příslušným PCH na Plemennou knihu ČKS nejpozději do 70. dne stáří vrhu.

 

3. Chovný pár musí splňovat:

Psi a feny plemene boxer s průkazem původu (dále jen PP),v držení českého majitele tj. osoby s trvalým pobytem na území ČR, kteří splňují podmínky k chovu, jsou starší 18 měsíců, na speciální nebo klubové výstavě ve třídě dospělých získali ocenění PES - min. VD, FENA - min. D, na zkoušce chovnosti (dále jen ZCH) byli zařazeni do chovu a alespoň jeden z partnerů má složenou zkoušku z výkonu (ZV1, ZVV1, IPO1, VPG 1 (SchH1), nebo zkoušku na kterou byl vydán mezinárodní certifikát pro třídu pracovní) Psi v držení zahraničního majitele tj. osoby, která nemá trvalý pobyt na území ČR, musí splňovat stejné podmínky jak výše uvedeno, s vyjímkou Zkoušky chovnosti.

 

4. Jedinci vyřazení z chovu:

a) kryptorchidi nebo psi s atrofií varlat,

b) jedinci, kteří byli za ZCH ohodnoceni znaky - Ze, Že, Be, 1e, 4e, 5e, 7e, 8e, psi pod 58 cm výšky, feny pod 53 cm výšky, známka z povahy 1 nebo 9,

c) feny, u kterých byl 2x proveden císařský řez,

d) jedinci starší osmi let. O prodloužení chovnosti může majitel požádat příslušného PCH min. 3 měsíce před datem ukončení chovnosti. PCH oznámí majiteli nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti datum a místo konání akce, na které bude po předvedení jedince rozhodnuto o jeho dalším použití v chovu. Prodloužení chovnosti nebude povoleno fenám, u kterých byl při posledním vrhu proveden císařský řez.

 

5. Jedinci nezařazení do chovu:

a) jedinci mající depigmentaci nosní houby,

b) jedinci, kteří byli na ZCH oceněni známkou z povahy 2 nebo 8.

 

6. Druhy chovu:

Výběrový - oba rodiče jsou zařazeni do výběrového chovu. V případě zahraničního krytí musí mít partner ""Körung"" nebo mít titul Šampion, příp. Klubový vítěz, pokud byl získán na základě čekatelství.

Kontrolovaný - všechny ostatní, kde rodiče splňují 3. bod tohoto chovatelského řádu.

 

7. Práva a povinnosti PCH:

a) na požádání chovatele doporučit chovateli alespoň tři vhodné krycí psy písemně do 14 dnů po obdržení žádosti,

b) určit druh chovu dle znění tohoto CHŘ. Zjistí-li PCH závažné nedostatky ve vrhu nebo při jeho odchovu, může zařadit vrh do nižší kategorie nebo vyslovit zákaz použití feny v chovu na dobu do 18 měsíců od data narození štěňat. V případě hrubého porušení CHŘ nedoporučit vrh k zápisu. Všechny tyto okolnosti musí být vyznačeny v hlášení o vrhu,

c) PCH, nebo jím pověřená způsobilá osoba, je povinen provést dle bodu 2c) kontroly vrhu a poskytnout poradenskou činnost. Nečlenům Boxerklubu ČR až za dvojnásobné poplatky,

d) dodat chovateli veškeré formuláře potřebné k zápisnímu řízení, kontrolovat jejich řádné vyplnění, řádně vyplnit hlášení o vrhu, vybrat od chovatele poplatky určené konferencí Boxerklubu ČR a nechat si proplatit cestovní náklady,

e) vést řádnou evidenci chovu a kontrolovat dodržování tohoto CHŘ. Řádně vyplněné kopie listů z chovných svodů, ZCH a bonitací poslat do dvou měsíců po akci HPCH.

f) Zapsat do průkazu původu výsledek RTG spondylosy.


Hlavní poradce chovu (HPCH) je povinen vést řádnou evidenci chovu. Do konce června následujícího roku zpracovat statistiku výsledků chovných svodů, ZCH a bonitací, vypracovat zprávu o chovu za uplynulý rok a zajistit jejich rozeslání členům výboru Boxerklubu ČR, PCH a na pobočky Boxerklubu ČR. Svolat minimálně 1x ročně aktiv PCH.

 

Chovný svod

 

1. Chovný svod pořádá každá územní pobočka (dále jen ÚP) alespoň 1x ročně. Zúčastnit se mohou psi a feny s PP, starší 6 měsíců.

 

2. Termín pořádání akce musí být zařazen do termínového kalendáře Boxerklubu ČR. Doporučuje se uspořádat chovný svod v rámci ZCH, příp. bonitace.

 

3. Předvedené jedince posoudí PCH nebo rozhodčí pro exteriér.

 

4. Každý účastník obdrží originál posudkového listu a předvedení mu bude potvrzeno do výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny.

 

5. Účast na chovném svodu je podmínkou účasti na ZCH.

 

Zkouška chovnosti

 

1. ZCH se mohou zúčastnit psi a feny s PP, kteří byli předvedeni na chovném svodu, jsou starší 15 měsíců a mají vyhodnoceno RTG vyšetření na spondylózu.

2. Majitel přihlašovaného jedince zaplatil předepsané zápisné.

3. Termín konání ZCH musí být zařazen do termínového kalendáře Boxerklubu ČR a nesmí kolidovat s klubovými akcemi (výstavy, Mistrovství ve výkonu a pod.).

4. Pořádající ÚP stanoví termín uzávěrky přihlášek. Přihlášku lze podat přímo na místě za zvýšený poplatek.

5. Pořadatel je povinen zajistit rozhodčího pro plemeno (který zároveň posuzuje i povahu a jeho jméno je uvedno na seznamu rozhodčích Boxerklubu ČR oprávněných k posuzování ZCH a bonitací - delegaci schvaluje pověřený člen výboru BK ČR), figuranta s oprávněním, který musí být vybaven kompletním ochranným oblekem. Dále vyhovující prostor pro posuzování a pomůcky (vhodný úvazek o délce 2 - 3 m s pružinou, oficiálně schválený obušek, desku na měření zvířat, váhu, vhodnou pistoli a náboje). Za přípravu a průběh zodpovídá příslušný poradce chovu nebo výborem územní pobočky pověřený člen Boxerklubu ČR.

6. Při prezentaci si účastníci vylosují pořadí, v jakém budou posuzováni. Nejdříve se posuzují psi, pak feny. Háravé feny se posuzují nakonec. Majitel háravé feny je povinen tuto skutečnost oznámit pořadateli ihned po příchodu a zdržovat se s ní v prostoru určeném pořadatelem.

7. Každý jedinec se posuzuje kompletně (exteriér a povaha) podle prováděcích pokynů. Každý účastník obdrží náležitě vyplněný originál posudkového listu podepsaný členy posuzovací komise a zápis výsledku do výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny. Vyhodnocení každého jedince se provede okamžitě po jeho předvedení (před diváky).

8. Jedinci nezařazení do chovu mohou být znovu předvedeni na ZCH kdykoli.

9. Jedinci vyřazení z chovu pro povahu mohou ZCH opakovat až po složení zkoušky z výkonu. Jedinci vyřazení z chovu pro exteriér jsou z chovu vyřazeni trvale.

10. Účastníci ZCH i diváci jsou povinni respektovat požadavky pořadatele a musí být vzdáleni od místa posuzování povahy alespoň 25 m a od místa posuzování exteriéru alespoň 5 m.

11. Pořadateli ZCH se doporučuje zorganizovat alespoň jeden nácvik v termínu do jednoho měsíce před akcí na místě konání za účasti delegovaného figuranta. Pořadatel je oprávněn vybrat od účastníků nácviku poplatek na úhradu nákladů spojených s jeho pořádáním.

 

Prováděcí pokyny ke zkoušce chovnosti

 

1. Po prezentaci a losování se účastníci zdržují v prostoru vymezeném pořadatelem.

3. Na pokyn komise upoutá psovod psa opatřeného nestahovacím obojkem (dobře přiléhajícím) u kolíku na 2 - 3 m dlouhý úvazek (na konci u kolíku opatřený pružinou nebo silnou gumou) a odejde do úkrytu nejméně 25 m vzdáleného. Pomocník z určeného stanoviště (vzdálenost je daná druhem použité zbraně, ale nesmí být menší než 20 m) na pokyn komise 2x vystřelí v intervalu 5 vteřin. Projeví-li pes výrazný strach ze střelby, je hodnocen jako vyřazen z chovu a v ZCH dále nepokračuje.

4. Na pokyn komise figurant opatřený ochranným oblekem (kalhoty, vesta) prochází normálním tempem kolem psa ve vzdálenosti 1 m od okraje hranice dosahu poutacího řetězu, aniž by psa na sebe jakkoli upozorňoval (osa postupu je kolmá na osu odchodu psovoda do úkrytu).

5. Ve vzdálenosti 15 m od kolíku se figurant otáčí a podnikne útok proti psu provázený křikem a nápřahy obušku (oficiální pomůcka schválená FCI). Útok končí na hranici kružnice vymezené délkou řetězu. Na pokyn komise se psovod vrací pro psa a vrací se s ním ke komisi.

6. Figurant se opatří mimo dohled psa ochranným rukávem a přesune se do úkrytu, který je tvořen některou z min. pěti zástěn umístěných v prostoru akce. Na pokyn komise odchází psovod se psem upoutaným na vodítko směrem k úkrytu. V okamžiku, kdy je psovod se psem vzdálen od úkrytu 10 m, podnikne figurant útok na psovoda provázený křikem a nápřahem obušku. V okamžiku zahájení útoku musí psovod pustit vodítko a může hlasem povzbuzovat psa k zákroku. Pokud se pes zakousne do ochranného rukávu, dostane od figuranta dvě rány prutem do oblasti hřbetu.

7. Na pokyn komise figurant ukončí zákrok.

8. Komise provede vyhodnocení jedince a zápis o výsledku do výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny.

 

Hodnocení povahy při zkoušce chovnosti

 

1. Neovladatelně bázlivý, vyhýbá se jakémukoliv kontaktu s cizí osobou, bojí se střelby.

2. Výrazně plachý, při střelbě bázlivý, projevy strachu před osobou, která psa neohrožuje. Při útoku figuranta se snaží o únik, při obraně psovoda projevuje bázlivost. Bojí se vážení, měření, prohlídky chrupu.

3. Nejistý před osobu, která psa neohrožuje, při střelbě nejistý. Před útokem figuranta uhýbá s projevy strachu, po skončení útoku projevuje náznaky útočnosti. Při obraně psovoda nejistý s náznaky bázlivosti, po skončení útoku náznak útočnosti. Nejistý při vážení, měření a prohlídce chrupu s náznaky kousavosti vůči posuzovateli i majiteli.

4. Má snahu napadat osobu, která psa neohrožuje, při střelbě pozorný. Při útoku figuranta výrazně reaguje a pokračuje v napadání i po skončení útoku figuranta. Při obraně psovoda tvrdě a aktivně zasahuje, těžko ovladatelný a zklidnitelný po provedeném zákroku. Při vážení, měření a prohlídce chrupu výrazně neklidný s náznaky útočnosti proti posuzovateli, hůře ovladatelný.

5. Nenapadá osobu, která psa neohrožuje ani před ní neprojevuje strach, při střelbě nebojácný. Proti osobě, která psa ohrožuje, bez váhání útočí, po skončení útoku figuranta dále nenapadá. Při obraně psovoda ihned aktivně a účelně zasahuje, ovladatelný. Při vážení, měření a prohlídce chrupu neprojevuje strach ani útočnost.

6. Nenapadá osobu, která psa neohrožuje, ani před ní neprojevuje strach, při střelbě nebojácný. Proti osobě, která psa ohrožuje, výrazně neútočí, ale necouvá, po skončení útoku figuranta nenapadá. Při obraně psovoda méně důrazný, ale provede zákus. Po úderech nepouští, zákus nevýrazný. Při vážení, měření a prohlídce chrupu přátelský.

7. Pasivně nedůvěřivý k osobě, která psa neohrožuje, lhostejný ke střelbě. Před osobou, která ohrožuje, uhýbá bez projevů strachu, ve snaze vyhnout se střetu. Při obraně psovoda bezradný, před figurantem uhýbá, ale neutíká. Pokud zakusuje, po ráně pouští. Při vážení, měření a prohlídce chrupu nejistý, ale ovladatelný.

8. Netečný nebo nedůvěřivý vůči osobě, která psa neohrožuje. Na útok ohrožující osoby reaguje pasivně - couvá, ale po skončení útoku nenapadá ani neutíká, nejistý při střelbě. Při obraně psovoda se snaží vyhnout kontaktu s figurantem, bez náznaku bojovnosti. Při vážení, měření a prohlídce chrupu plachý, ale neútočný. Malá ovladatelnost.

9. Zcela netečný, nevydrážditelný, bez náznaku aktivní sebeobrany.

 

 

1. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci kteří jsou zařazení do chovu, na speciální, nebo klubové výstavě ve třídě dospělých získali ocenění "výborný", mají složenou zkoušku z výkonu (ZV, ZVV, IPO, SchH) a úspěšně absolvovali vytrvalostní zkoušku pořádanou Boxerklubem ČR. Doklady o splnění podmínek opravňujících k účasti na bonitaci je povinen majitel zaslat pořadateli společně s přihláškou nejpozději 1 týden před konáním akce.

2. Bonitace se pořádá maximálně 4x ročně. O možnost uspořádání bonitace mohou požádat jednotlivé ÚP do termínu stanoveném výborem Boxerklubu ČR. Výbor Boxerklubu ČR rozhodne o místě a konání termínu akce.

3. Pořádající ÚP je povinna zveřejnit místo konání bonitace ve Zpravodaji alespoň 3 měsíce předem, pokud místo není stanovené v termínovém kalendáři.

4. Uzávěrka přihlášek je sedm dní před konáním akce. O případném přijetí dodatečně přihlášených rozhoduje pořadatel. Pokud se do termínu uzávěrky prokazatelně nepřihlásí alespoň 5 účastníků, je pořadatel povinen akci odvolat. Řádně přihlášené účastníky je povinen o zrušení akce včas písemně vyrozumět.

5. Bonitaci posuzuje delegovaný rozhodčí pro plemeno, který zároveň posuzuje i povahu a jeho jméno je uvedno na seznamu rozhodčích Boxerklubu ČR oprávněných k posuzování ZCH a bonitací. Delegaci schvaluje pověřený člen výboru BK ČR (vč. náhradníka). Delegován musí být rovněž figurant (vč. náhradníka). Za přípravu a průběh zodpovídá příslušný poradce chovu nebo výborem územní pobočky pověřený člen Boxerklubu ČR.

6. Pořadatel zajišťuje vybavení figuranta, je povinen zajistit vyhovující prostor pro posuzování, desku na měření zvířat, váhu, vyhovující pistoli a náboje. Účastníci bonitace i diváci jsou povinni respektovat oprávněné požadavky pořadatele a musí být vzdáleni od místa posuzování exteriéru alespoň 5 m a od místa posuzování povahy alespoň 25 m.

7. Při prezentaci si účastníci vylosují pořadí, v jakém budou posuzováni. Nejdříve se posuzují psi, pak feny. Háravé feny se posuzují nakonec. Majitel háravé feny je povinen tuto skutečnost oznámit pořadateli neprodleně a zdržovat se s ní v určeném prostoru.

8. Každý jedinec bude posouzen kompletně (povaha a exteriér), obdrží originál posudkového listu (náležitě vyplněný a podepsaný členy bonitační komise) a zápis o výsledku do výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny. Vyhodnocení každého jedince se provede okamžitě po jeho předvedení (před diváky).

9. Jedinci, kteří úspěšně složí bonitaci, budou zařazeni do výběrového chovu na dobu dvou let. Toto zařazení musí potvrdit opakovaným úspěšným absolvováním bonitace v kalendářním roce, ve kterém uplynou 2 roky od absolvování 1. bonitace. Jedinci, kteří v uvedeném termínu druhou bonitaci nesplní, budou do výběrového chovu zařazeni až po jejím úspěšném splnění.

10. Jedinec, který úspěšně absolvoval 2. bonitaci je zařazen do výběrového chovu do konce chovnosti.

11. Výsledky bonitací budou zveřejněny ve Zpravodaji 2x ročně.

12. Bonitaci splní pouze ten jedinec, který obdrží známku z povahy 4, 5 nebo 6.

13. Pokud jedinec nesplní podmínky pro udělení známky 4, 5 nebo 6, nebude mu známka z povahy zadána a bude hodnocen "nezařazen".

14. Výši zápisného stanoví výbor Boxerklubu ČR. Pořadatel je povinen zajistit posudkové listy a vydat volně přístupnou soupisku účastníků - katalog.

15. Výborem Boxerklubu ČR bude pověřen člen výboru, který bude zodpovědný za veškeré chovatelské akce, delegování rozhodčích a figurantů, včetně možných změn během roku.

 

Prováděcí pokyny k bonitaci

1. Po prezentaci a losování se účastníci zdržují v prostoru vymezeném pořadatelem.

2. Prostor pro přezkušování povahových vlastností musí být vymezen tak, aby byly vyloučeny všechny vlivy narušující průběh akce.

3. Psovod se psem upoutaným na vodítku vstoupí na vyzvání do určeného prostoru a zaujme základní postoj. Na pokyn rozhodčího jde psovod s upoutaným psem 20 - 30 kroků a provede za pochodu vlevo, nebo vpravo v bok. Pokračuje dalších 15 - 20 kroků, provede za pochodu čelem vzad a zaujme opět základní postoj. Odepne psa z vodítka a tu samou trasu absolvuje zpět se psem u nohy bez vodítka. Po příchodu do výchozího místa za pochodu provede čelem vzad a zaujme základní postoj. Upoutá psa na vodítko a odchází se psem k posouzení exteriéru. Na pokyn rozhodčího pověřená osoba vystřelí 1x při chůzi na vodítku a 1x při chůzi bez vodítka. Při podezření z reakce na střelbu může rozhodčí nechat střelbu opakovat. Střílí se pistolí ráže 6 - 9 mm nejméně 20 metrů od psa. Pokud se pes od psovoda vzdálí a psovod jej nepřivolá, nebo pes negativně reaguje na střelbu, je z bonitace odvolán.

4. Komise provede vážení, měření, prohlídku chrupu a posouzení exteriéru a hodnotí i chování předváděného jedince. Figurant se mezitím přesune do úkrytu tak, aby nebyl psem pozorován.

5. Po skončení posuzování exteriéru odchází psovod s upoutaným psem po určené trase k úkrytu figuranta (úkrytem jsou zástěny - min. čtyři na ploše) vzdálenému min. 25 m od místa posuzování exteriéru. Po přiblížení psovoda se psem na 10 m od úkrytu zaútočí figurant na psovoda. Křikem a máváním prutu se snaží odradit psa od zákroku. Psovod při spatření figuranta okamžitě pouští vodítko a dává psu povel k zákroku. Pes nesmí být předem drážděn a upozorňován na chystaný přepad.

6. Po skončeném zákroku zůstává psovod se psem v prostoru vymezeném značkou a figurant odbíhá do vzdálenosti 80 m (určeno značkou). Ve vzdálenosti 80 m figurant kluše na místě a rozhodčí dává pokyn k vypuštění psa. Je-li pes na značce 30 m, figurant se otáčí a zaútočí na psa. Po vypuštění psa ho psovod následuje. Provede-li pes zákus do ochranného rukávu, dostane dvě rány obuškem do krajiny hřbetu. V případě, že nedojde k zákusu, bude pes figurantem vytlačován do doby, než rozhodčí ukončí boj.

 

Hodnocení povahy při bonitaci

 

PK4 - Při posuzování exteriéru hůře ovladatelný s náznaky útočnosti vůči posuzovateli. Výstřely registruje se známkou vzrušení. Při obraně psovoda ihned tvrdě zasahuje, neochotně pouští. Při kontrolním výkonu figuranta plnou rychlostí pronásleduje, bez váhání tvrdě zakusuje, nereaguje na údery prutem, nerad pouští, po zákroku těžko zklidnitelný.

 

PK5 - Při posuzování exteriéru sebevědomý, ovladatelný, k výstřelům netečný. Při obraně psovoda ihned aktivně zasahuje, dobrý zákus, na povel pouští. Při protiútoku plnou rychlostí pronásleduje figuranta, bez váhání provede zákus, nereaguje na údery, ovladatelný.

 

PK6 - Při posuzování exteriéru sebevědomý, ovladatelný, k výstřelům netečný. Při obraně psovoda méně důrazný. Při kontrolním výkonu ochotně pronásleduje figuranta, zákus méně pevný, příp. překusuje, na údery nereaguje.